Појам маркетинга и истраживање тржишта

Настанак, развој и примена маркетинга
Оријентација предузећа према тржишту
Дефиниција маркетинга
Интегралност маркетинга
Динамичност маркетинга
Интердисциплинарност маркетинга
Појам, функције и подела тржишта
Сегментација тржишта и маркетиншка стратегија
Конкуренција на тржишту
Појам и садржај истраживања тржишта
Процес истраживања тржишта
План истраживања тржишта
Класификација истраживања
Извори података у истраживању тржишта
Секундарни подаци
Примарни подаци
Методи прикупљања података
Метод посматрања
Метод испитивања
Експериментални метод
Информација, систем и маркетиншки информациони систем
Дефиниција и инфраструктура МИС-а
Планирање маркетиншких активности и дефинисање циљева маркетинга
Организација маркетиншких активности
Појам и сврха сталне контроле маркетиншких активности

Инструменти маркетинга

Појам, значај и подела инструмената маркетинга
Појам и класификација производа
Микс, марка и квалитет производа
Дизајн, паковање и услуге у вези са производом
Животни циклус производа
Нови производ и развој новог производа
Процес прихватања производа
Позиционирање производа
Цена као инструмент маркетинга
Поступак одређивања цене
Прилагођавање, повећање и смањење цене
Дистрибуција као инструмент маркетинга
Канали дистрибуције
Стратегије дистрибуције
Маркетиншки посредници
Субјекти који потпомажу процес дистрибуције и физичка дистрибуција
Промоција као инструмент маркетинга
Лична продаја
Публицитет
Унапређење продаје
Економска пропаганда
Директан маркетинг

Мотиви тражње и куповине, пропагандна средства, планирање и контрола економске пропаганде

Мотив тражње и куповине
Класификација мотива
Модели понашања потрошача
Појам, садржај и креирање пропагандне поруке
Пропагандни медији
Средства економске пропаганде
Планирање економске пропаганде
Трошкови економске пропаганде
Планирање трошкова економске пропаганде
Методи планирања трошкова економске пропаганде
Контрола успешности економске пропаганде
Ефекти економске пропаганде и проблеми њиховог утврђивања
Методи тестирања успешности економске пропаганде

Питања можете преузети на следећем линку