Калкулација представља поступак распоређивања УКУПНИХ трошкова на носиоце, односно израчунавање цене коштања.

Задатак калкулације је да распореди трошкове на производе.

Одлуке које се доносе на основу калкулације су:

  • одлука о продајној цени,
  • одлука о повећању обима производње и
  • одлука о набавци или производњи.

Подела калкулација извршена је према времену и начину. Више о врстама и карактеристикама у табелама у наставку.

ВРСТЕ КАЛКУЛАЦИЈА ПРЕМА ВРЕМЕНУ И НАЧИНУ ИЗРАДЕ И ЊИХОВЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

 

 

Табела 1: Преглед карактеристика калкулација ЦК према времену израде:

Врста калкулације

Карактеристике

Претходна или планска

v  саставља се пре отпочињања процеса производње;

v  саставља се на основу норматива трошења елемената производње или процењеног износа трошкова;

v  основни циљ састављања ове калкулације је да се њом утврди економска оправданост  одређеног посла.

Међукалкулација

v  саставља се у току процеса производње;

v  циљ састављања је поређење планираних и остварених трошкова;

Накнадна или стварна

v  саставља се након завршетка производње;

v  циљ је да се утврде стварно настали трошкови;

Подела калкулација према времену израде

 

Табела 2: Преглед карактеристика калкулација ЦК према начину израде

Врста калкулације

Карактеристике

Чиста дивизиона калкулација

v  ЦК се утврђује тако што се укупни трошкови настали на одређеном месту трошкова деле са укупном количином производа насталих на том месту

v  Примена је ограничена на она предузећа која масовно производе једну врсту производа (нпр. такви производи се јављају у цементарама, млиновима)

Дивизиона калкулација помоћу еквивалентних бројева

v  користи се за распоређивање индиректних трошкова који се јављају код сродних производа

v  идндиректни трошкови се распоређују помоћу коефицијената, а коефицијенти се утврђују на бази норматива, процене, стављањем у однос норматива)

v  израчунати коефицијенти се  множе количином и добијају се еквивалентни бројеви односно условни обим производње

v  индиректни трошкови се деле условним обимом и добија се висина индиректних трошкова по јединици условног обима производње

v  Индиректни трошкови по јединици условног обима производње*коефицијент = индиректни трошкови по јединиц производа

v  Ова калкулација се користи за распоређивање индиректних трошкова када се производи више сродних производа (нпр у ваљаоницама, предионицама)

Калкулација везаних (куплованих производа)

v  Ова калкулација се користи за распоређивање трошкова на производе који су резултат јединственог технолошког поступка, који се добијају из једне сировине (основни и споредни производ)

v  Поступак утврђивања ЦК:

(укупни трошкови – продајна цена споредних производа) = преостали износ укупних трошкова

преостали износ укупних трошкова/количина основног производа =  ЦК основног производа

Додатна калкулација

v  Ова калкулација се користи за распоређивање индиректних трошкова на хетерогене производе ( у металопрерађивачкој индустрији, производњи, одеће, обуће, намештаја)

v  Кључ за расподелу трошкова је однос укупних индиректних и збира укупних директних трошкова

v  Множењем кључа са износом директних трошкова добија се износ индиректних трошкова по врстама

v  сабирањем директних и индиректних трошкова утврђују се укупни трошкови

v  дељењем износа укупних трошкова са количином утврђују се трошкови по јединици производа.

Подела калкулација према начину израде