Istraživanje tržišta -pitanja

 1. Definiši istraživanje tržišta.

Istraživanje tržišta predstavlja sistematsko i objektivno prikupljanje, sređivanje, analizu i prezentiranje podataka o ponašanju, potrebama, mišljenju i motivaciji pojedinaca i organizacija.* ova je malo bolja nego što smo smislili na času, ažurirana, ali prihvatiću i onu zajedničku.

 1. Šta čini sadržaj istraživanja tržišta?
 2. Koje su osnovna područja( grupe) istraživanja tržišta?
 3. Nabroj faze istraživanja tržišta po Grinu, Talu i Albomu.
 4. Nabroj faze istraživanja po AMA.
 5. Šta sadrži zahtev za istraživanje tržišta?
 6. Šta je plan ili projekat istraživanja tržišta?
 7. Elementi plana projekta su:
  • definisanje problema (opšti i specifični ciljevi)
  • odredite uzorak (da bude reprezentativan)
  • formirati listu pitanja (upitnik)
   • ukupna broj pitanja
   • oblik pitanja
   • tip pitanja
   • redosled 
   • dizajn
  • organizovanje prikupljanja podataka (više za primarne)
  • kontrola, obrada i analiza podataka
  • prezentacija rezultata istraživanja
  • VREME I TROŠKOVE!
 8. Kako smo istraživanja tržišta podelili u zavisnosti od svrhe, naučne utemeljenosti i potpunosti istraživanja?
 9. Objasni razliku između fundamentalnih i primenjenih istraživanja.
 10. Šta su makroistraživanja i ko ih sprovodi?
 11. Šta je mikroistraživanje?
 12. Nabroj i objasni podelu istraživanja prema cilju.
 13. Kako smo podelili istraživanja u zavisnosti od korišćenja primarnih ili sekundarnih podataka?
 14. Šta su kvalitativni, a šta kvantitativni podaci?
 15. Objasni jednokratna i kontinuirana istraživanja.
 16. Kako smo podelili izvore podataka?
 17. Prednosti sekundarnih podataka u odnosu na primarne su?
 18. Na šta se mora obratiti pažnja prilikom korišćenja sekundarnih podataka?
 19. Nabroj sekundarne interne podatke.
 20. Nabroj sekundarne eksterne podatke.
 21. Šta su komercijalni podaci?
 22. Šta su primarni podaci?
 23. Kako se mogu prikupiti primarni podaci?
 24. Bitne karakteristike sistematskog posmatranja?
 25. Mehanički i elektronski uređaji koji se koriste za posmatranje su:
 26. Objasni namenu uređaja za posmatranje.
 27. Nabroj prednosti i nedostatke metoda posmatranja.
 28. Osnovne tehnike ispitivanja su?
 29. Šta je strukturiran, a šta nestrukturiran lični intervju?
 30. Šta je direktni, a šta indirektni lični intervju?
 31. Šta je projektovanje ličnosti?
 32. Nabroj i objasni projektivne tehnike?
 33. Kako se drugačije naziva grupni intervju?
 34. Prednosti i nedostaci odsustvovanja intervjuiste su?
 35. Najznačajniji problem ispitivanja poštanskim putem je?
 36. Osnovni zadatak i sadržaj propratnog pisma je?
 37. Navedi po 3 prednosti i nedostatka ispitivanja putem telefona.
 38. Šta je panel i koje vrste panela postoje?
 39. Šta je omnibus istraživanje?
 40. Koji se metod istraživanja koriste kod eksplorativnih istraživanja, koji kod deskriptivnih, a koji kod kauzalnih?
 41. Kako se naziva eksperiment u marketinškom istraživanju?
 42. Kako se nazivaju varijable čiji uticaj na proučavanu pojavu istražujemo?
 43. Kako se mogu izraziti varijable kod marketinškog eksperimenta i kako se nazivaju?
 44. Cilj marketinškog eksperimenta je?
 45. Uslovi za pouzdanost eksperimenta su?
 46. Područja primene eksperimenta su?