Истраживање тржишта -питања

 1. Дефиниши истраживање тржишта.

Истраживање тржишта представља систематско и објективно прикупљање, сређивање, анализу и презентирање података о понашању, потребама, мишљењу и мотивацији појединаца и организација.* ова је мало боља него што смо смислили на часу, ажурирана, али прихватићу и ону заједничку.

 1. Шта чини садржај истраживања тржишта?
 2. Које су основна подручја( групе) истраживања тржишта?
 3. Наброј фазе истраживања тржишта по Грину, Талу и Албому.
 4. Наброј фазе истраживања по АМА.
 5. Шта садржи захтев за истраживање тржишта?
 6. Шта је план или пројекат истраживања тржишта?
 7. Елементи плана пројекта су:
  • дефинисање проблема (општи и специфични циљеви)
  • одредите узорак (да буде репрезентативан)
  • формирати листу питања (упитник)
   • укупна број питања
   • облик питања
   • тип питања
   • редослед 
   • дизајн
  • организовање прикупљања података (више за примарне)
  • контрола, обрада и анализа података
  • презентација резултата истраживања
  • ВРЕМЕ И ТРОШКОВЕ!
 8. Како смо истраживања тржишта поделили у зависности од сврхе, научне утемељености и потпуности истраживања?
 9. Објасни разлику између фундаменталних и примењених истраживања.
 10. Шта су макроистраживања и ко их спроводи?
 11. Шта је микроистраживање?
 12. Наброј и објасни поделу истраживања према циљу.
 13. Како смо поделили истраживања у зависности од коришћења примарних или секундарних података?
 14. Шта су квалитативни, а шта квантитативни подаци?
 15. Објасни једнократна и континуирана истраживања.
 16. Како смо поделили изворе података?
 17. Предности секундарних података у односу на примарне су?
 18. На шта се мора обратити пажња приликом коришћења секундарних података?
 19. Наброј секундарне интерне податке.
 20. Наброј секундарне екстерне податке.
 21. Шта су комерцијални подаци?
 22. Шта су примарни подаци?
 23. Како се могу прикупити примарни подаци?
 24. Битне карактеристике систематског посматрања?
 25. Механички и електронски уређаји који се користе за посматрање су:
 26. Објасни намену уређаја за посматрање.
 27. Наброј предности и недостатке метода посматрања.
 28. Основне технике испитивања су?
 29. Шта је структуриран, а шта неструктуриран лични интервју?
 30. Шта је директни, а шта индиректни лични интервју?
 31. Шта је пројектовање личности?
 32. Наброј и објасни пројективне технике?
 33. Како се другачије назива групни интервју?
 34. Предности и недостаци одсуствовања интервјуисте су?
 35. Најзначајнији проблем испитивања поштанским путем је?
 36. Основни задатак и садржај пропратног писма је?
 37. Наведи по 3 предности и недостатка испитивања путем телефона.
 38. Шта је панел и које врсте панела постоје?
 39. Шта је омнибус истраживање?
 40. Који се метод истраживања користе код експлоративних истраживања, који код дескриптивних, а који код каузалних?
 41. Како се назива експеримент у маркетиншком истраживању?
 42. Како се називају варијабле чији утицај на проучавану појаву истражујемо?
 43. Како се могу изразити варијабле код маркетиншког експеримента и како се називају?
 44. Циљ маркетиншког експеримента је?
 45. Услови за поузданост експеримента су?
 46. Подручја примене експеримента су?