Преко њих се долази до средстава неопходних за финансирање. Финансијска тржишта олакшавају повезивање оних који имају вишак средстава и оне којима недостају (штедњу и инвестиције).

Најважније функције финансијског тржишта су:

  • Повезивање,
  • Алокативна,
  • Развојна,
  • Утврђивање цене и
  • Поузданост.

С обзиром на рок доспећа финансијске активе, финансијска тржишта могу се поделити на:

  • Тржиште новца и
  • Тржиште капитала.

Тржиште новца (краткорочно тржиште) је део финансијског тржишта на коме се тргује краткорочним облицима финансијске активе, као што је жирални новац и ХОВ са роком доспећа до једне године. Није институционализовано.

Тржиште капитала (дугорочно тржиште) је део финансијског тржишта на коме се тргује финансијском активом са роком доспећа дужим од једне године. Институционализовано је.

Девизно тржиште је део финансијског тржишта на коме се по одређеним правилима тргује девизама, односно размењују националне валуте по девизном курсу формираном на основу њихове понуде и тражње.