Чин купопродаје робе

·         Продаја робе као процес-припрема продаје, непосредна продаја и завршна продаја

·         Непосредна продаја робе– послови најнепосредније везани за чин продаје

·         Чин(акт) продаје– тренутака када се купац и продавац споразумеју о купопродаји робе одређене количине, врсте и цене. Продаја у најужем смислу.

·         Чин купопродаје у самоуслузи је када купац плаћа робу

Класични начин продаје

Фазе класичног начина продаје:

1.       Пријем потрошача

2.       Упознавање жеља потрошача,

3.       Приказивање робе потрошачу,

4.       Помоћ потрошачу при избору робе

5.       Усмени споразум о купопродаји робе

6.       Мерење робе,

7.       Обрачун износа за продату робу

8.       Наплаћивање

9.       Паковање ропбе

10.   Уручивање продате робе купцу

11.   Испраћај купца.

Овај процес може да буде и краћи и зависи од врсте робе и од врсте потрошача.

Ове фазе се називају карактеристичне фазе класичне продаје.

КАРАКТЕРИСТИКЕ КЛАСИЧНОГ НАЧИНА ПРОДАЈЕ

1.       ПРОДАВАЦ ЈЕ ЈЕДИНИ ФАКТОР КОЈИ ИМА АКТИВНУ УЛОГУ У ПРОДАЈИ.

2.       Субјективне појаве везане за ЛИЧНОСТ продавца. (позитивне и негативне)

3.       Формирају се ДРУШТВЕНИ ОДНОСИ између продавца и купца. Продавац остварује два основна циља: задовољава потребе потрошача и остварује доходак.

4.       Психолошка баријера

5.       Потрошач не долази у непосредни ФИЗИЧКИ КОНТАКТ са робом.

6.       Радно место продавца се налази између изложене робе и радног стола(тезге)

7.       Продавац је изложен ПСИХИЧКОМ И ФИЗИЧКОМ напору

8.       Пре уласка купац је РЕЗЕРВИСАН И НЕПОВЕРЉИВ.

На овај начин се продају РОБЕ ВЕЋЕ ВРЕДНОСТИ и РОБА ОСЕТЉИВА НА ДОДИР.

Значај односа продавца огледа се у томе да купци често мењају продавницу због:

·         Арогантности и индиферентности продавца,

·         Спорост у услуживању,

·         Наметљивост продаје,

·         Претераног хваљења робе,

·         Некоретног односа,нетачног мерења, нетачних обавештења

Савремени начини продаје све више акценат стављају на робу па је због тога веома битно на који ће начин бити изложена роба.

Реаговање купаца на безличне облике продаје-САВЕТНИК У ПРОДАЈИ