Blok nastavu  i ove godine realizujemo u školi, pošto nas niko neće.

Teme su prilagođene učenicima četvrtog razreda, smer poslovni administrator, predmet: Poslovna i administrativna obuka.
 
Preduzeća: Little Dolly i Techno World.
 
Vaš zadatak biće da kroz projekat istražite teme koje su planirane blok nastavom.
 
Ishodi blok nastave (šta bi trebalo na kraju da znate):

 

·    sprovede poslove nabavke i prodaje

·    sprovede opšte-pravne i kadrovske poslove

·    sprovede knjigovodstvene poslove

·    utvrdi kako je preduzeće pozicionirano na tržištu

·    utvrdi sistem kontrole poslovnih procesa  u preduzeću

·    sagleda sistem upravljanja ljudskim resursima

·    prati tokove dokumentacije u preduzeću

 

 
Teme za blok nastavu  podelićemo u dva dela, pošto obuku realizujemo u decembru i maju. 
Teme za prvi blok u decembru su sledeće:

 

  1. Opšti-pravni i kadrovski poslovi 
  2. Poslovi nabavke i prodaje i tokovi dokumentacije
  3. Knjigovodstveni poslovi
Teme za drugi blok u maju su:
 
  1. Pozicioniranje preduzeća na tržištu (istraživanje)
  2. Upravljanje ljudskim resursima
  3. Kontrola poslovnih procesa u preduzeću
 
Način realizacije: Svi učenici izrađivaće projekat u grupi od po 5 učenika. Pošto su neke od tema obimne podelićemo ih na manje. Predložene teme su sledeće:
  1. nabavka robe (proces nabavke robe, evidencija kod nabavke, dokumentacija u nabavci, izrada nabavne kalkulacije, magacinska evidencija). Prezentaciju preuzmite OVDEprodaja robe ( proces prodaje robe, evidencija kod prodaje, dokumentacija, izrada prodajne kalkulacije), kretanje nabavne i prodajne dokumentacije u preduzeću
  2. računovodstvena evidencija nabavke i prodaje robe blagajničko poslovanje (putni nalog i njegova realizacija sa knjiženjem) i obračun i knjiženje pdv-a, knjiženje zarada, usklađivanje analitičke i sintetičke evidencije) ostali poslovi.
  3. opšti-pravni i kadrovski poslovi ( pošta, delovodnik, rešenja, obračun zarada, ugovori,tokovi dokumentacije) 
    Kao izvor za izradu projekta možete koristiti dosadašnji rad u virtuelnom preduzeću, blog ili sve ono što se bude uklapalo u izradu projekta. Imate radove učenika na YT kanalu Ekonomija u karantinu Svaka grupa izradiće određene teme. Na vama je da se dogovorite koja grupa će raditi koju temu. Ako ne uspete da se dogovorite onda izrada tema ide sledećim redosledom: 1. tema učenici 1-5 u dnevniku, 2.tema učenici 6-10 u dnevniku, 3. tema učenici 11-15 u dnevniku itd.
 
    Potrebno je da se u realizaciji projekata odredi deo posla koji će svaki učenik odrađivati. Rok za realizaciju projekta je do ponedeljka. Rad će biti u vidu videa, za koji svaki učenik treba da odradi svoj deo. Potrebno je da se vidi vaše prezentovanje, da stojite ispred prezentacije. Možete koristiti projektor u školi, telefone imate. Svaki učenik za svoju temu ima 5 minuta, tako da prezentacija treba da traje 20-25 minuta. Povezaćete delove vašik snimaka u jedan video snimak. Na kraju ćemo oceniti prezentacije kroz upitnik. Kada završite video snimak okačite ga na učionici (trebalo bi da ste svi punoletni).
 
Dnevnik ćemo raditi u maju.
 
Sve što ne znaš, PITAJ.
Zadatak će biti otvoren na Gugl učionici.