Na sledećem LINKU možete preuzeti pitanja za pripremu testova kod Poslovnog administratora, u prvom razredu, iz predmeta Ekonomija. Izdvojena pitanja grupisana su po oblastima. Pitanja su za sve oblasti do kraja godine.

I PREDUZEĆE
 1. Kako se definiše poslovna ekonomija?
 2. Sa kojim je disciplinama povezana?
 3. Nabroj opšte discipline poslovne ekonomije.
 4. Koja su funkcionalna područja poslovne ekonomije?
 5. Sa kojim je pomoćnim područjima povezana poslovna ekonomija?
 6. Šta su privredni subjekti?
 7. Ko je osnovni nosilac privređivanja u robnoj privredi, a ko u naturalnoj?
 8. Zašto su preduzeća specijalizovani proizvođači?
 9. Šta je društvena podela rada?
 10. Definiši preduzeće.
 11. Osnovne karakteristike preduzeća su:
 12. Šta znači samostalnost preduzeća?
 13. Zašto je preduzeće organizaciona celina?
 14. Objasni proces  transformacije ulaganja u rezultate.
 15. Koji je najopštiji razlog zbog kojeg postoji preduzeće?
 16. U čemu se ogleda prednost specijalizacije?
 17. Kako preduzeće smanjuje rizik i neizvesnost?
 18. Kako smo podelili preduzeća prema karakteristikama transformacionog procesa?
 19. Kako smo podelili preduzeća prema veličini?
 20. Kako smo podelili preduzeća prema pravnom(organizacionom) obliku?
 21. Nabroj osnovne karakteristike proizvodnih preduzeća?(5)
 22. Kako se dele proizvodna preduzeća prema karakteristika proizvodnog procesa?
 23. Nabroj industrijska preduzeća prema industrijskim granama.
 24. Kako smo podelili rudnike, a kako poljoprivredna preduzeća?
 25. Koje su osnovne karakteristike uslužnih preduzeća?
 26. Koja preduzeća imaju karakteristike i proizvodnih i uslužnih preduzeća?
 27. Koji kriterijumi se koriste za podelu preduzeća po veličini?
 28. Koliko zaposlenih u Srbiji imaju mikro, koliko mala, srednja i velika preduzeća?
 29. Koliko uslova mora da bude zadovoljeno da bi neko preduzeće moglo da se razvrsta u određenu grupu po veličini?
 30. U kojoj pravnoj formi mogu da se osnuju mala preduzeća?
 31. Šta je preduzetnik i kako odgovara za obaveze preduzeća?
 32. Navedi primere preduzetničkih radnji.
 33. Koje su najznačajnije prednosti / nedostaci malih preduzeća?
 34. Zašto su mala preduzeća manje efikasna u odnosu na velika?
 35. Koji su nedostaci malih preduzeća vezanih za ljudske resurse(rizik ključnih ljudi)?
 36. Zašto mala preduzeća imaju najveće probleme sa obezbeđivanjem finansijskih sredstava?
 37. Koje su tri najznačajnije razlike između srednjih i malih preduzeća?
 38. Kakvu organizaciju poseduju mala, a kakvu srednja preduzeća?
 39. Kakvu organizacionu strukturu poseduju mala, a kakvu srednja preduzeća?
 40. Ko upravlja u malim preduzećima, a ko u srednjim. Zašto?
 41. Koje su prednosti srednjih preduzeća u odnosu na velika?
 42. Šta je ekonomija obima?
 43. Kako veliko preduzeće smanjuje troškove držanja zaliha, a kako troškove naručivanja zaliha?
 44. Šta je efekat ekonomije upravljanje kod velikih preduzeća?
 45. U čemu se ogleda prednost velikih preduzeća u vezi sa finansijskom ekonomijom?
 46. Koji su najznačajniji nedostaci velikih preduzeća?
 47. Kako nastaju velika preduzeća?
 48. Šta je interni rast velikih preduzeća?
 49. Kako se ostvaruje fuzija preduzeća?
 50. Šta je spajanje, a šta pripajanje preduzeća?
 51. Kakav je to horizontalni rast?
 52. Kakav je vertikalni rast kod velikih preduzeća?
 53. Kako nastaje konglomeratski rast?
 54. Kako smo podelili preduzeća prema Zakonu o privrednim društvima?
 55. Kako smo podelili privredna društva?
 56. Kako nastaje ortačko društvo?
 57. Kako odgovaraju osnivači za obaveze preduzeća?
 58. U kom obliku mogu biti ulozi?
 59. Kakve su, uglavnom ,vrednosti uloga i kako se donose odluke?
 60. Kako se vrši povećanje imovine?
 61. Kako se vrši prenos udela između ortaka, a kako na treća lica?
 62. Ko može da vodi poslovanje u ortačkom društvu?
 63. Koja su prednosti ortačkog društva u odnosu na preduzetnika(2)?
 64. Koji su nedostaci ortačkog društva(3)?
 65. U kojim se delatnostima osnivaju ortačka društva?
 66. Kako se definiše komanditno društvo?
 67. Kako se nazivaju osnivači i kako odgovaraju za obaveze preduzeća?
 68. Koja je razlika između javnih i tajnih osnivača kod komanditnog društva?
 69. Zašto se ubraja u društva lica?
 70. U kom obliku mogu biti ulozi kod K.D.?
 71. Kako se prenose udeli kod komplementara, a kako kod komanditora?
 72. Ko može isključivo voditi poslove preduzeća?
 73. Šta se dešava kad iz K.D. istupe svi komplementari, a šta kad istupe komanditori?
 74. Koja je najznačajnija prednost K.D. u odnosu na ortačko društvo?
 75. Kako se definiše DOO?
 76. Kako odgovaraju osnivači kod DOO, a kako samo preduzeće?
 77. Zašto DOO nije „čisto“ društvo kapitala?
 78. U kom obliku mogu biti ulozi u DOO i koji je minimalni ulog preduzeća potreban za osnivanje?
 79. Na osnovu čega se određuje pravo glasa, učešće u dobitku i snošenje gubitka kod  DOO?
 80. Kako se vrši prenos udela kod DOO?
 81. Kako može biti organizovano DOO?
 82. Koji su organi društva kod jednodomnog, a koji kod dvodomnog DOO?
 83. Šta čini delokrug skupštine kod  DOO?
 84. Koliko direktora može da ima DOO i šta spada u delokrug direktora?
 85. Od koliko članova je sastavljen nadzorni odbor i koje poslove obavlja kod DOO?
 86. Definiši AD?
 87. Šta je akcija, i koja prava ostvaruje vlasnik akcije?
 88. U kom obliku mogu biti ulozi kod AD?
 89. Koji je minimalni ulog potreban za osnivanje AD?
 90. Kako nastaje zatvoreno društvo, a kako otvoreno?
 91. Kako smo podelili akcije?
 92. Koja prava se ostvaruju na osnovu posedovanja obične akcije?
 93. Koja prava se ostvaruju na osnovu posedovanja preferencijalnih akcija?
 94. Navedi razliku između preferencijalnih kumulativnih i preferencijalnih participativnih?
 95. Šta je dividenda?
 96. Šta je nominalna, a šta tržišna vrednost akcije?
 97. Organizovanje i organi upravljanja su isti kao i kod DOO tako da neću ponavljati pitanja vezana za ovaj deo. Pogledajte tabelu koju sam objavio na blogu!
 98. Kako definišemo javna preduzeća?
 99. Šta podrazumevamo pod ekonomskim monopolom, a šta pod prirodnim? 100. Koje delatnosti najčešće obavljaju javna preduzeća? Zašto?
 100. Koja je najznačajnija karakteristika javnih korporacija?
 101. Šta je efektivnost, a šta efikasnost?
 102. Kako bi se mogla drugačije objasniti efektivnost, a kako efikasnost?
 103. Šta je cilj?
 104. Šta su zvanični ciljevi?
 105. Šta su operativni ciljevi?
 106. Šta je okruženje preduzeća?
 107. Šta je domen preduzeća?
 108. Kako smo podelili sektore preduzeća?
 109. Šta čini opšte okruženje?
 110. Šta su poslovne funkcije preduzeća?
 111. Kako smo podelili funkcije po vertikali i kako se drugačije nazivaju?
 112. Kako smo podelili funkcije po horizontali i kako se drugačije nazivaju?
 113. Šta je upravljanje?
 114. Koje se odluke donose na osnovu upravljanja?
 115. Ko su nosioci funkcije upravljanja?
 116. Šta je rukovođenje?
 117. Šta čini sadržinu funkcije rukovođenja?
 118. Ko su nosioci funkcije rukovođenja?
 119. Šta čini sadržaj funkcije izvršenja?
 120. Na osnovu čega se određuje konkretni radni zadatak i gde se obavlja?
 121. Kako smo podelili organizacione jedinice od najveće do najmanje?
II SREDSTVA PREDUZEĆA
 1. Kako definišemo sredstva preduzeća?
 2. Koji se kriterijumi za podelu sredstava?
 3. Kako se dele sredstva prema pojavnim oblicima?
 4. Kako se dele sredstva prema nameni?
 5. Kako se dele sredstva prema specifičnosti reprodukovanja? 129. Kako se dele sredstva prema izvorima?
 6. Šta je angažovanje?
 7. Elementi angažovanja su
 8. Oblici angažovanja su
 9. Ciklus reprodukcije je?
 10. Koje su faze ciklusa reprodukcije?
 11. Metamorfoza sredstava podrazumeva?
 12. Čime je uslovljena dužina ciklusa reprodukcije?
 13. Koeficijent angažovanja je
 14. Koeficijent reprodukcije je
 15. Koje su ključne karakteristike osnovnih sredstava?
 16. Koji su osnovni kriterijumi za podelu osnovnih sredstava?
 17. Koja je razlika između materijalnih i nematerijalnih osnovnih sredstava?
 18. Kako smo podelili nematerijalna osnovna sredstva?
 19. Šta je koncesija?
 20. Šta je patent, a šta licenca?
 21. Šta je franšiza?
 22. Kako smo podelili materijalna osnovna sredstva?
 23. Kako se dele osnovna sredstva prema stanju (stepenu upotrebljivosti)?
 24. Koje su ključne karakteristike obrtnih sredstava?
 25. Kako smo podelili obrtna sredstva u novčanom obliku?
 26. Kako smo podelili obrtna sredstva u materijalnom obliku? 151. Kako smo podelili obrtna sredstva u obliku prava?
 27. Šta pokazuju izvori sredstava?
 28. Kako se dele prema vlasništvu, a kako prema ročnosti?
 29. Kako se izračunava finansijska samostalnost, a kako zaduženost?
 30. Kada je preduzeća u finansijskoj ravnoteži? 156. Kako definišemo finansijsku stabilnost?
III TROŠKOVI
 1. Koji su oblici ulaganja?
 2. Osnovni oblici trošenja su
 3. Šta su utrošci?
 4. Koji faktori deluju na utroške?
 5. Šta su tehnički faktori i kako smo ih podelili?
 6. Šta su organizacioni faktori?
 7. Šta su troškovi i kako se izračunavaju?
 8. Koji faktori deluju na troškove?
 9. Šta su utrošci materijala?
 10. Koje su karakteristike trošenja materijala?
 11. Šta su standardni utrošci materijala?
 12. Šta su stvarni utrošci materijala i koji faktori deluju na njih?
 13. Koji su pojavni oblici utrošaka materijala?
 14. Šta su utrošci sredstava za rad i koje su karakteristike trošenja?
 15. Koji su pojavni oblici stvarnih utrošaka sredstava za rad?
 16. Šta je habanje?
 17. Šta je starenje?
 18. Šta su lom i kvar?
 19. Šta su utrošci radne snage?
 20. Kako se definiše standardna organizacija?
 21. Kako se definiše standardna intezivnost?
 22. Kako se definiše standardna organizacija?
 23. Kako smo podelili troškove materijala?
 24. Kako smo podelili troškove sredstva za rad?
 25. Šta je amortizacija?
 26. Kakva može biti amortizacija?
 27. Koji su troškovi radne snage?
 28. Troškovi izrade su?
 29. Režijski troškovi su?
 30. Kako smo podelili troškove prema mestima nastanka?
 31. Kako smo podelili troškove prema načinu prenošenja na nosioce?
 32. Kako se ponašaju fiksni troškovi sa promenom obima proizvodnje?
 33. Kako se ponašaju prosečni fiksni troškovi sa povećanjem obima proizvodnje?
 34. Nacrtaj grafik fiksnih i prosečnih fiksnih troškova.
 35. Vrste fiksnih troškova su?
 36. Kako se ponašaju varijabilni troškovi sa povećanjem, a kako sa smanjenjem obima proizvodnje?
 37. Vrste proporcionalnih troškova su?
 38. Komponente varijabilnih troškova su?
 39. Kako izgleda grafik varijabilnih troškova i objasni ponašanje istih
 40. Nacrtaj grafik proporcionalnih troškova ukupnih/prosečnih-objasni
 41. Nacrtaj grafik varijabilnih troškova ukupnih/prosečnih-objasni
 42. Nacrtaj grafik relativno fiksnih  troškova ukupnih/prosečnih-objasni
 43. Nacrtaj grafik ukupnih  troškova ukupnih/prosečnih-objasni
 44. Granični troškovi su?
 45. Nacrtaj odnos graničnih, prosečnih varijabilnih i prosečnih troškova
 46. Kako se ponašaju troškovi u dugom roku?
 47. Šta je kalkulacija?
 48. Koji je zadatak kalkulacije?
 49. Koje se odluke donose na osnovu kalkulacije?
 50. Na kojim načelima se zasniva kalkulacija?
 51. Kako smo podelili kalkulacija prema vremenu izrade?
 52. Kako smo podelili kalkulacije prema načinu izrade?
 53. Kada se primenjuje diviziona kalkulacija, kako se izračunava i gde?
 54. Kada se primenjuje kalkulacija ekvivalentnih brojeva i gde se primenjuje?
 55. Šta je kalkulacija vezanih proizvoda?
 56. Šta je dodatna kalkulacija i kako se određuje ključ?
IV REZULTATI POSLOVANJA PREDUZEĆA
 1. Pojavni oblici rezultata su
 2. Fizički proizvod je
 3. Fizički obim proizvodnje je
 4. Kako izražavamo homogenu, a kako heterogenu proizvodnju?
 5. Kako se izražava obim proizvodnje preko tržišnih cena, koje su bolje i zašto?
 6. Šta je ukupni prihod?
 7. Šta je bruto proizvod (vrednost proizvodnje) ?
 8. Šta je tražnja?
 9. Kako se izračunava cenovna elastičnost tražnje?
 10. Šta je prosečan prihod i kako se izračunava?
 11. Šta je granični prihod i kako se izračunava?
 12. Faktori koji deluju na ukupni prihod dele se na:
 13. Koji su najznačajniji necenovni faktori?
 14. Šta je dobitak?
 15. Kako smo podelili teorije profita?
 16. Koji su izvori profita?
 17. Koja je razlika između ekonomskog i računovodstvenog profita?
 18. Koji su kriterijumi za upoređivanje rezultata?
V EKONOMSKI PRINCIPI POSLOVANJA PREDUZEĆA
 1. Šta su principi poslovanja?
 2. Kako glasi osnovi ekonomski princip?
 3. Kako se definiše produktivnost sa stanovišta principa a kako sa stanovišta uspešnosti u ostvarivanju principa?
 4. Šta je potrebno da znamo da izračunamo produktivnost?
 5. Kako se po širem pristupu izračunava produktivnost?
 6. Koji se metodi merenja produktivnosti koriste?
 7. Koji su ciljevi merenja produktivnosti?
 8. Koji faktori deluju na produktivnost?
 9. Kako se sprovodi produktivnost ili koje su mere za unapređenje produktivnosti?
 10. Objasnite na koji način tehnologija utiče na produktivnost? Koji su ograničavajući faktori?
 11. Navedi novčane kompenzacije koje se primenjuju radi povećanja produktivnosti.
 12. Navedi nenovčane kompenzacije koje se primenjuju radi povećanja produktivnosti.
 13. Šta izražava ekonomičnost?
 14. Kako se definiše ekonomičnost sa stanovišta principa, a kako sa stanovišta uspešnosti u ostvarivanju principa?
 15. Šta je osnovni cilj analize ekonomičnosti?
 16. Objasni odnos graničnih troškova i prosečnih troškova? ** već je bilo pitanje
 17. Šta se objašnjava izvorima ekonomičnosti?
 18. Navedi izvore ekonomičnosti.
 19. Kako se definiše rentabilnost sa stanovišta principa a kako sa stanovišta uspešnosti u ostvarivanju principa?
 20. Navedi osnovne karakteristike rentabilnosti kao principa.
 21. Analiza rentabilnosti preduzeća je osnov za donošenje odluka o?
 22. Odluka o optimalnom obimu prodaje i proizvodnje donosi se sa ciljem?
 23. Na kom obimu proizvodnje se ostvaruje maksimalni profit?
 24. Gde je najveći profit po jedinici proizvoda?
 25. Kada preduzeće treba da donese odluku o prestanku poslovanja?
 26. Koji su najznačajniji parcijalni pokazatelji koji koriste podatke iz bilansa uspeha, a koji pokazatelji koriste podatke iz bilansa sanja i uspeha?
 27. Kako se izračunava stopa poslovne dobiti?
 28. Kako se izračunava stopa neto dobiti?
 29. Kako se izračunava stopa prinosa na ukupna sredstva?
 30. Kako se izračunava stopa prinosa na poslovna sredstva?
 31. Kako se sprovodi rentabilnost(unapređuje rentabilnost)?
 32. Kakav je odnos između parcijalnih principa i na koje faze ciklusa reprodukcije se odnose?