•Набавна политика је скуп принципа, елемената и других смерница које се морају поштовати приликом набавке.

•Набавна политика се заснива на:

–Принципима набавне политике и

–Елементима набавне политике.

Презентацију о елементима набавне политике преузмите овде.

Принципи набавне политике

•Набавка ресурса из што ближих извора

•Благовремена набавка

•Појединачне набавке-економски оправдане

•Оптималне залихе

•Прибављање више понуда

•Најповољнији транспорт

•Предност добављачима који преузимају трошкове допреме

Елементи набавне политике се односе на:

•Добављаче,

•Количину набавки и залиха,

•Набавне цене,

•Квалитет,

•Асортиман и

•Допрему робе.

Формирање набавне цене

•Фактурна цена (износ који се плаћа добављачу) + ЗТН(утовар, истпвар, транспорт, осигурање)

•Зависни трошкови набавке

•ДИРЕКТНИ (односе се на само један производ или групу производа)

•ИНДИРЕКТНИ(када се превозе више производа заједно)

–Распоређивање трошкова:

•По тежини (превоз, утовар, истовар)

•По вредности ( осигурање)